Ga direct naar inhoud

Helaas, u bent te laat. Komt de beroepsbeoefenaar een beroep toe op een vervalbeding? ORP 2023/3

Samenvatting

Beroepsbeoefenaars hanteren (in hun model-opdrachtovereenkomst of algemene voorwaarden) vaak een vervalbeding. Dat beding houdt in dat de aanspraken van hun opdrachtgevers vervallen indien deze niet binnen een bepaalde termijn klagen over de dienstverlening. Dit artikel ziet op de uitleg van dit soort vervalbedingen en de juridische houdbaarheid daarvan. Het gaat daarbij zowel om de toetsing aan art. 6:233 e.v. BW als de toetsing aan art. 6:248 lid 2 BW.

Merken waarvoor wij werkzaam zijn